Työmajakka ry:n säännöt

16.04.2015 Voimassaolevat säännöt 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Työmajakka ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummi. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kunnan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työllistymistä ja hyvinvointia, sekä ennaltaehkäistä työttömyyttä ja edistää oma-aloitteista työllistymistä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys palkkaa tarkoituksessa mainitun kohderyhmän henkilöitä työsuhteisiin yhdistyksen tehtäviin. Yhdistys järjestää tavoitteenmukaisia koulutuksia, ohjaus- ja valistustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Yhdistys järjestää kuntoututtavia kursseja ja kuntoutumiseen liittyvää neuvontaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan: 
- lahjoituksia 
- avustuksia ja testamentteja. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla: 
- arpajaisia 
- rahankeräyksiä 
- myyjäisiä 
- huvi- ja muita vapaa-ajan virkistystilaisuuksia 

Yhdistys voi harjoittaa kahvilatoimintaa ja kirpputoritoimintaa. Yhdistys voi myydä työllistettyjen valmistamia tuotteita. Yhdistys voi hakea ja hallinnoida erilaisia hankerahoituksia. 

3. Jäsenet 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

Kannatus- ja yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-7 varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja muiden jäsenten kaksi vuotta, joista puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Etäosallistuminen hallituksen kokouksiin on mahdollista. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja yhteisöjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. 

11. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta aiemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.